Integritetspolicy 

Med denna policy vill vi informera dig närmare om hur vi på olika sätt tillvaratar ditt berättigade intresse av integritetsskydd. Här får du veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter, hur vi hanterar och skyddar den samt hur du kan gå till väga om du vill framföra synpunkter eller klagomål till oss.

För EasyID är våra kunders förtroende vår största tillgång. Detta förtroende utgör grunden för vår verksamhet. Förtroendet bygger på respekt och skydd för kundernas personliga integritet. Vi upprätthåller detta skydd genom att behandla den information som våra kunder anförtror oss på ett varsamt och ansvarsfullt sätt. I alla sammanhang där personuppgifter eller annan viktig information kan komma att behandlas av EasyID, eller av någon annan för EasyID:s räkning, vidtas därför alla rimliga och lämpliga åtgärder för att skydda dina kunduppgifter från obehörig åtkomst, vidarespridning, ändring och förstörelse.

 

Syftet med denna policy är att påvisa hur vi hanterar era uppgifter på ett ansvarfullt sätt samt att informera dig om:

(1) hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter som du skickar till oss eller som röjs eller samlas in genom din åtkomst till eller användning av våra tjänster och inom ramen för dessa tjänster, och

(2) dina rättigheter, hur du kan utöva dem och vad vi har gjort för att hjälpa dig att utöva dina rättigheter.

 

1. Personuppgiftsansvarig är:
EasyID Sverige AB

Geometrivägen 3

141 75 Kungens Kurva


2. Dataskyddsansvarig för personuppgiftsbehandling
EasyID har en dataskyddsansvarig personal som hanterar allaärenden som gäller den registrerades rättighet och företagets skyldigheter. Önskas kontakt med dataskyddsansvarig, meddela då oss skriftligen ett via mail till E-post till: 
kontakt@easyid.se
 

3. Syfte med behandling
Vi registrerar kontaktuppgifter och eventuellt andra personuppgifter som för- och efternamn, e-postadress, mobilnummer och annan relevant information som är nödvändig för tillhandahållandet av våra tjänster.

 

4. Hur vi använder dina personuppgifter
Vi använder dina personuppgifter till att:

-hantera och tillhandahålla tjänster på hemsida till dig. Om du väljer att avbryta registreringsprocessen sparas inte dina personuppgifter.
- analysera din användning av vår webbplats, våra sociala medier för att förbättra vår förståelse för dina förväntningar och behov och därmed kunna utveckla nya funktioner och tjänster

- se till att tjänsterna fungerar tillfredställande och skydda dina personuppgifter mot stöld, förlust, skada eller obehörig åtkomst

Som beskrivs ovan använder vi dina personuppgifter för avtal och dessa kommer emellertid inte att leda till några rättsverkningar för dig som enskild person och/eller på annat sätt väsentligt påverka dig. Vi försäkrar dessutom att analysen av ditt eventuella kundbeteende inte kommer att ha några negativa konsekvenser för dig.

 

Särskild information om användning av externa länkar:
Vi kan vid kommunikation bifoga länkar till tredje mans webbsida eller Internetkällor. Vi kontrollerar inte dessa sidor och kan inte i något fall hållas ansvariga förtredje mans behandling av personuppgifter eller innehåll på deras webbsidor. Vänligen läs deras integritetspolicy noggrant för att få reda på hur de samlar in och behandlar dina personuppgifter.

 

5. Vilka personuppgiftsbehandlingar sker?
Vi utför följande behandlingar med beskrivna ändamål:

 

(5.1) CRM-system:
Vi använder ett CRM-system där CRM-ansvarig har full tillgång till de personuppgifter som vi behandlar gällande kundkontaktinformation i säljcykeln. Därtill har varje enskild säljare behörighet till sina individuella uppgifter.

 

(5.2) Bokföring och fakturering:

Vi använder en tjänsteleverantör för hantering av bokföring och fakturering där vi behandlar kundkontaktinformation för fullgörandet av inköp och fakturering av våra tjänster.

 

(5.3) Analys av kundbeteende:
Vi analyserar ditt användarbeteende på hemsidan, baserat på dina inställningar i form av information om geolokalisering.

  

6. Datasäkerhet 
Att skydda din integritet och dina personuppgifter är vår högsta prioritet. Vi har vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder, speciellt tekniska och organisatoriska åtgärder, för att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig förlust, förstörelse, missbruk, skada och obehörig eller olaglig åtkomst. Observera dock att ingen informationsöverföring via Internet eller genom lagrings teknikgaranterat kan vara 100% säker.

 

7. Överföring och delning av personuppgifter

Vi delar och ger ut dina personuppgifter för att svara mot lag eller förordning, domstolsförelägganden, stämningar eller rättsliga processer, om detta är nödvändigt för att följa gällande lagar.

 

8. Lagring av uppgifter
Under den tid då du använder våra tjänster behandlar vi dina personuppgifter baserat på den lagliga grunden du har beviljat oss för dessa ändamål. Vi kommer att ta bort all information som vi inte använder inom tre (3) månader efter upphörande av våra avslutade tjänster. Det förutsatt att det inte finns annan lagstiftning som kräver att uppgifterna sparas eller arkiveras.

 

9. Dina rättigheter som registrerad
Vad kan du begära?

Du kan begära tillgång till och erhålla rättelse, radering eller förflyttning, s.k.dataportabilitet (t.ex. överföring av dina personuppgifter till en annan tjänsteleverantör) av dina personuppgifter som vi behandlar, såvida inte sådan kommunikation är omöjlig eller innebär oproportionerligt stor ansträngning.

 

Om du vill utöva dessa rättigheter och/eller få ta del av relevant information,vänligen kontakta EasyID Sverige AB enligt punkt 2. Vi kommer skyndsamt behandla din begäran och meddela när och vilken åtgärd som är utförd.

 

9.1 Rättelse av dina personuppgifter
Du har rätt att erhålla rättelse av dina personuppgifter som du har delat med oss. Om du i skriftlig form har registrerat dig för våra tjänster, vänligen kontakta ovannämnda personuppgifts-eller dataskyddsansvarig i punkt 1 eller 2, för att erhålla rättelse av dina personuppgifter.

 

Att observera om du vill begränsa eller ändra tillgång till eller delning av dina personuppgifter med ett socialt nätverk, ska du besöka dina kontoinställningar på det sociala nätverket.

 

9.2 Riktigheten i dina personuppgifter
Vi vidtar rimliga åtgärder för att se till att du kan hålla dina personuppgifter riktiga och uppdaterade. Du kan alltid kontakta oss för att få bekräftat huruvida vi fortfarande behandlar dina personuppgifter.

 

Om du upptäcker att dina personuppgifter som behandlas av oss är felaktiga eller ofullständiga, har du möjlighet att uppdatera dina uppgifter genom att skicka ett skriftlig mail till adressuppgifterna enligt punkt 1. Vi uppdaterar då dina personuppgifter efter att vi verifiera att din identitet är korrekt.

 

9.3 Radering av dina personuppgifter
Du kan be oss att radera dina personuppgifter när som helst. Om du kontaktar oss för en sådan begäran tar vi bort alla dina personuppgifter utan onödigt dröjsmål, förutsatt att dina personuppgifter inte längre är nödvändiga förtillhandahållandet av pågående tjänst eller annan tillämplig lagstiftning som har överordnad betydelse. Vi kommer också att ta bort och se till att de biträden som för våra vägnar behandlar dina personuppgifter raderar alla dina personuppgifter när laglig grund återkallats eller saknas. 

9.4 Begränsning av behandlingen
Du kan begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter om du t.ex. skulle bestrida riktigheten, lagenligheten eller vårt behov av att behandla dina personuppgifter. Vi kommer då att begränsa behandlingen av dina personuppgifter till att vara det som anses nödvändigt minimum i det fall vi skulle behöva konstatera, utöva eller försvara oss från rättsliga krav eller, om det är nödvändigt, för skydd av rättigheter för en annan fysisk eller juridisk person eller andra skäl som dikterats av annan tillämplig lagstiftning. Om begränsningen upphävs och vi fortsätter att behandla dina personuppgifter kommer du utan dröjsmål informeras om detta.

 

9.5 Invändning mot marknadsföring

Du kan åberopa att du inte längre vill ha kommersiell information och/eller du inte längre vill att dina personuppgifter används för att analysera ditt kundbeteende i relation till reklam eller marknadsföring, begära att vi upphör med sådant användande av dina personuppgifter för dessa ändamål. Vi kommer då utan dröjsmål att upphöra med detta.

 

9.6 Förflyttning av dina personuppgifter
Du har rätt att erhålla uppgifter om vilka personuppgifter som vi har registrerade om dig. Vid en sådan begäran kommer vi att lämna ut dina personuppgifter i vanligt och maskinläsbart CSV-format till dig utan onödigt dröjsmål (s.k. dataportabilitet).

 

9.7 Återkallande av ditt samtycke
Du kan när som helst dra tillbaka ditt givna samtycke utan att ge någon anledning därtill. Vänligen kontakta dataskyddsansvarig via e-post enligt instruktioner i avsnitt 2. Vi kommer att då att gallra dina personuppgifter för vidare behandling, förutsatt att det inte finns annan laglig grund för fortsattbehandling av uppgifterna.

 

9.8 Klagan till tillsynsmyndighet
Du har rätt att framföra en klagan avseende vår personuppgiftsbehandling till: 


Datainspektionen

Box 8114

104 20 Stockholm

datainspektionen@datainspektionen.se 

 

9.9. Automatiserad profilering
Vi tillämpar för närvarande ingen automatiserad beslutsprocess eller profilering som påverka dig juridiskt eller på annat sätt.

10. Uppdatering av integritetspolicyn
Vi kan komma att ändra eller uppdatera denna integritetspolicy från tid till annan. Eventuella ändringar av policy träder i kraft genom att ny utgåva offentliggörs via ny publicering på hemsidan. Aktuell version är 2018-05-20 och vid förändringar som anses påverkar din integritet i enighet med gällande lagstiftning kommer innebära, att vi informera dig om uppdateringen.